doelstelling OVD

 

Vernieuwde Ondernemers Vereniging Dokkum

 •             Wat willen we bereiken?
 1. één vereniging voor belangenbehartiging voor ondernemers en voor de promotie van (het winkelen in) Dokkum o.a. door middel van activiteiten;
 2. meer ondernemers doen mee, alle winkeliers en liefst alle ondernemers van Dokkum zijn lid en betrokken;
 3. simpele structuur, korte lijnen, minder clubjes en inperken van het vergadercircuit
 4. alle betalers van reclamebelasting (maar ook alleen zij) kunnen meebeslissen over de aanwending van dit geld
 5. samenwerking en afstemming met zo veel mogelijk verenigingen, mensen, groepen, bedrijven die Dokkum een warm hart toedragen en zich in willen zetten voor de promotie van de stad
 6. efficiënte communicatie naar leden met meer persoonlijke aanpak
 •             Uitwerking voor leden
 1. Zoveel mogelijk ondernemers zijn lid
 2. De vereniging moet voldoen aan de volgende eisen
 3. daarom drempel (= contributie) zo laag mogelijk, liefst 0
 4. dat houdt dan in dat iedereen die meebetaalt aan de reclamebelasting, zonder contributie lid kan worden van de OVD
 5. De leden betalen dan geen contributie meer naast de reclamebelasting
 6. Voor ondernemers die lid willen worden en buiten de werking van de reclamebelasting vallen, hebben we twee soorten lidmaatschap:
  1. Ondersteunend lidmaatschap van € 75 per jaar. Deze leden ontvangen alle informatie en nieuwsbrieven maar hebben geen stemrecht in de ledenvergadering over het onderwerp “besteding reclamebelasting”. Het lidmaatschap is alleen toegankelijk voor ondernemers.
  2. Volwaardig lidmaatschap voor € 390 per jaar. De hoogte van dit bedrag is gekoppeld aan het bedrag van de reclamebelasting en geeft daarom ook stemrecht over d ebesteding van de reclamebelasting.

Opbouw van de vereniging

De OVD heeft twee werkvelden, te weten de belangenbehartiging voor leden en activiteiten. Voor beide is een commissie.

De commissie “Leden” heeft tot taak de belangenbehartiging vorm te geven, maar ook de contacten met de achterban te behartigen. Daartoe zijn een 4-5 tal commissieleden als “wijkvertegenwoordiger” actief. De commissie doet het overleg met de gemeente en andere instanties zoals andere ondernemersverenigingen. De wijkvertegenwoordigers zorgen voor de communicatie met de leden (naast een nieuwsbrief ). Zij zijn ook aanspreekpunt voor de leden.
De commissie is ook bedoeld voor binnenstadsbeleid zoals verkeer en parkeren, schoon en veilig, leegstand, etc. Ook de website en andere communicatie zitten in deze commissie.

Drie commissieleden maken tevens onderdeel uit van het bestuur. Het ligt voor de hand dat de voorzitter van OVD ook in deze commissie zit.

De commissie “Activiteiten” komt met een voorstel voor de besteding van de gelden van de reclamebelasting en coördineert ook de uitvoering, nadat de ledenvergadering het programma heeft goedgekeurd. Per activiteit is er een groepje actief, of de activiteit wordt uitbesteed. Dan doet de commissie het contact naar de opdrachtnemer.

Twee of drie commissieleden maken onderdeel uit van het bestuur.

Commissieleden hebben ook zitting in het afstemmingsoverleg met andere groeperingen over “de activiteitenkalender van Dokkum”. Deze wordt bepaald in een groep vergelijkbaar met het huidige Binnenstadsmanagement. Dat is een samenbundeling van alle organisatoren van activiteiten (Stadsfeesten, Admiraliteitsdagen, Dokkum Cultureel, etc.). De leden van de Activiteitencommissie stemmen de (voorgestelde) activiteiten van de ondernemers af op de activiteitenkalender van Dokkum.

In de activiteitencommissie zitten in principe mensen die zelf geen activiteiten organiseren. Zij hebben een taakverdeling die afgestemd is op het soort evenementen waar we mee te maken hebben (niet op geografie). Door een goede taakverdeling kunnen we meer van de evenementen maken en actiever anderen betrekken. Dat versterkt de samenwerking en de evenementen alleen maar.